Algemene Voorwaarden ParelMoer Outdoor Coaching & Training 

De eenmanszaak, gedreven door mevrouw M.J.H Moerman – ten Hoope, mede handelend onder de naam ‘ParelMoer Training & Coaching’, gevestigd te (2411ED) Bodegraven aan de Spoorstraat 35. De eenmanszaak staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68393679 .

Coach/Trainer

Mevrouw M.J.H. (Margreet) Moerman – ten Hoope.

Coaching

1-op-1 begeleiding met de deelnemer.

Training

(Online) Training, programma, opleiding, cursus, workshop, masterclass, webinar, groepscoaching of enige andere bijeenkomst (zowel online als offline) met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

Opdrachtgever

De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot coaching en/of training is gesloten.

Deelnemer

De natuurlijke persoon die aan een training en/of coaching deelneemt.

2. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, diensten, trainingen, coaching, aanbiedingen en/of overige (rechts)handelingen tussen ParelMoer Coaching & Training en opdrachtgever/deelnemer.

3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training en/of coaching komt tot stand door de schriftelijke/e-mail bevestiging door ParelMoer Coaching & Training aan de opdrachtgever/deelnemer voor deelname aan een training en/of coaching.

3.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend als die schriftelijk door ParelMoer Coaching & Training zijn bevestigd.

Coaching:

4. Vertrouwelijkheid

4.1 De coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies.

4.2 Voor overleg met derden in het belang van de deelnemer, wordt vooraf aan de deelnemer om schriftelijke toestemming gevraagd.

5. Investering

Voordat de eerste afspraak voor de coaching wordt gemaakt, wordt door de coach aan de opdrachtgever het tarief (exclusief BTW, tenzij anders aangegeven) meegedeeld. De coach is gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren. Dit geldt niet voor reeds lopende offertes en overeenkomsten.

6. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de volledige betaling voor het coachtraject voorafgaand aan de start van de coaching door
ParelMoer Coaching & Training van de opdrachtgever te zijn ontvangen. Betaling geschiedt via bankoverschrijving op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. De opdrachtgever ontvangt na het maken van de eerste afspraak de factuur per e-mail. De termijn van de betaling staat vermeld op de factuur.

7. Overmacht 

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de coach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de coach niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. De coach heeft het recht de afgesproken coachsessie in het geval van overmacht te verplaatsen of te annuleren.

8. Verhindering deelnemer

Indien de deelnemer verhindert is, dient dit door de deelnemer zo spoedig mogelijk aan de coach te worden doorgegeven. Een geplande coachsessie dient minimaal 48 uur van te voren per e-mail (margreet@parelmoer.nl) te worden afgezegd. De coach bevestigt de afzegging altijd per e-mail. Bij afzegging binnen 48 uur vóór aanvang van de coachsessie is ParelMoer Coaching & Training gerechtigd de afgesproken kosten voor de coachsessie volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

9. Annulering en verplaatsing door coach

9.1 ParelMoer Coaching & Training heeft het recht om een coachsessie te annuleren. ParelMoer Coaching & Training zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten in dat geval binnen 14 dagen terugbetalen.

9.2 ParelMoer Coaching & Training heeft het recht om de aanvangstijd, datum en/of locatie van een coachsessie te wijzigen.

10. Geheimhouding  

De coach en de deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun coachingstraject van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Training:

11. Aanmelding

Een persoon kan zich aanmelden voor coaching en/of training van
ParelMoer Coaching & Training via de webpagina van de betreffende training op www.parelmoer.nl. Indien ParelMoer Coaching & Training de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk/per e-mail bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training tot stand.

12. Betaling

Bij aanmelding voor de training wordt op de aanmeldpagina de betaling gelijk voldaan door middel van de gekozen betaalmethode, tenzij anders overeengekomen. Wanneer er is gekozen voor de optie om in termijnen te betalen, wordt de eerste termijn direct betaald door middel van de gekozen betaalmethode. Vervolgens wordt elke volgende maand op diezelfde dag het bedrag automatisch geïncasseerd bij de opdrachtgever, zolang de afgesproken termijn loopt. De opdrachtgever ontvangt de factuur voor elke termijn automatisch per mail.

13. Annulering

Indien blijkt dat er voor een bepaalde training onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan ParelMoer Coaching & Training besluiten de training te annuleren of te verplaatsen. Ook is ParelMoer Coaching & Training gerechtigd om de locatie van de training te wijzigen indien er meer of minder deelnemers zijn aangemeld. Deelnemers worden hierover tijdig per e-mail geïnformeerd en het reeds betaalde bedrag wordt in geval van annulering door ParelMoer Coaching & Training binnen 14 dagen gerestitueerd.

Annulering door een deelnemer dient altijd per e-mail te geschieden.

Annuleringskosten:

–        Tot 8 weken voor aanvang van de training: 10%.

–        Tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de training: 50%.

–        Binnen 4 weken voor aanvang van de training: 100%.

14. Tussentijdse beëindiging

14.1 Wanneer een deelnemer, om welke reden of omstandigheden dan ook, de training wenst te beëindigen voordat de training is afgelopen, is het volledige bedrag voor de training verschuldigd.

14.2 Reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

14.3 Bij betaling in termijnen dienen de nog resterende termijnen alsnog te worden voldaan. De opdrachtgever ontvangt voor de nog resterende termijnen een factuur, welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

15. Duur overeenkomst

15.1 De overeenkomst voor de training komt tot stand voor de duur van de training. De duur van de betreffende training is per e-mail aan de deelnemer bevestigd.

15.2 Bij abonnementen is het maandlidmaatschap op te zeggen per maand en het kwartaallidmaatschap per kwartaal. Opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail naar margreet@parelmoer.nl

16. Toegang online leeromgeving

16.1 Na aanmelding voor een training krijgt de deelnemer – indien van toepassing voor de gekochte training – direct toegang tot de online leeromgeving van ParelMoer Coaching & Training . Hiervoor ontvangt de deelnemer per mail de persoonlijke en unieke inloggegevens.

16.2 De persoonlijke inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Het is de deelnemer niet toegestaan om deze inloggegevens te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

16.3 De deelnemer mag de inloggegevens slechts gebruiken voor zijn/haar eigen bedrijfsactiviteiten.

17. Aansprakelijkheid

17.1 ParelMoer Coaching & Training spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

17.2 ParelMoer Coaching & Training is tegenover opdrachtgever/deelnemer en derden slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag van de opdrachtgever/deelnemer gedeclareerde en door opdrachtgever/deelnemer betaalde trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

17.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

17.4 ParelMoer Coaching & Training is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer of een derde de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

17.5 Claims in verband met een beweerdelijke aansprakelijkheid van
ParelMoer Coaching & Training dienen schriftelijk te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na afloop van de training.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend ter beoordeling aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, voorgelegd.

19. Klachtenprocedure

20. Vertrouwelijkheid

20.1 Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door
ParelMoer Coaching & Training vertrouwelijk behandeld.

20.2 Opdrachtgever/deelnemer is gehouden alle tijdens de training verkregen informatie, ongeacht van wie die afkomstig is, volstrekt vertrouwelijk te behandelen.

21. Informatie op de website en social media kanalen van ParelMoer Coaching & Training

De informatie op www.parelmoer.nl en de social media kanalen van
ParelMoer Coaching & Training is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de informatie op de website en/of op de social media kanalen te allen tijde volledig en juist is. Aan de informatie op de website en/of de social media kanalen kunnen geen rechten worden ontleend.

22. Auteurs- en/of eigendomsrecht

22.1 Het auteursrecht van de trainingen berust bij ParelMoer Coaching & Training

22.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
ParelMoer Coaching & Training is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte lesmateriaal, aantekeningen en/of informatie uit de readers en/of de website en/of folders van ParelMoer Coaching & Training op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren, te verspreiden en/of anderszins aan derden te verstrekken.

22.3 De eigendomsrechten van het gebruikte trainingsmateriaal zijn en blijven eigendom van ParelMoer Coaching & Training.

Hier kun je de pdf-versie van de algemene voorwaarden downloaden